"İlin Cümhuriyyәtçisi" seçildi

Bakı/01.05.19/Turan: İyunun 1-dә D18 Hәrәkatı tәrәfindәn tәsis olunmuş "İlin Cümhuriyyәtçisi" mükafat keçmiş vәkil Yalçın İmanova tәqdim edildi.

Hәrәkatın başqanı Ruslan İzzәtli qeyd etdi ki, tәşkilat hәr il sözügedәn mükafatı Cümhuriyyәt dәyәrlәrini tәbliğ edәn şәxslәrә verilir vә mükafatı vermәklә ölkәdә olan problemlәri qabardırdılır. "Biz mükafatı İlqar Mәmmәdova verәndә ölkәdә tolaşma vә birlәşmә azadlığın olmamasını qabartmağa çalışdıq, İntiqam Әliyevә verәndә hüquq müdafiәçilәrә olan basqısına diqqәt çәkdik, Seymur Hәziyә mükafatı tәqdim edәndә hakimiyyәtin jurnalistikaya münasibәtini göstәrdik, İlkin Rüstәmzadәnin timsalında bütün ölkәdәki gәnclәrә olan münasibәtini göstәrdik. 1918-ci ildә Azәrbaycanda qadınlara seçmәk vә seçilmәk haqqı verildi. Biz cümhuriyyәtçilәrin vә İlham Әliyevin hakimiyyәtinin qadına münasibәtini qabartmaq üçün biz mükafatı Gözәl Bayramlıya verdik. Bu gün isә biz mükafatı hәbs olunmuş şәxslәrin hüquqlarını müdafiә edәn, qapalı müәssisәdәn işgәncәlәr haqqında xәbәrlәri çatdıran şәxsә - vәkilә verәcәyik. Bu vәkil Prezident Administrasiyasının bir orqanına çevrilәn Vәkillәr Kollegiyasından çıxartdı. Bu vәkil Yalçın İmanovdur. Bu il mükafatı ona verәrәk, vәkilliklә bağlı olan problemlәri qabartmaq istәdik".

Yalçın İmanov mükafatı qәbul edәrәk, 1918-ci ildә Cümhuriyyәti quran şәxslәrin dәyәrlәrini önә çәkib. Onun sözlәrinә görә, hamı ondan ibrәt götürüb özü üçün dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirib onlara uyğun hәrәkәt etmәlidilәr. "Vәkillik mәsәlәsinә gәlincә, son illәr әrzindә vәkillәr böyük problemlәrlә üzlәşdi. "Vәkillik cәbhәsindә" yenә gәrginlik yaranıb, vәkil Şәhla Hümbәtovaya qarşı tәzyiq var. Biz öz mövqemizi müәyyәnlәşdirmәliyik ki, kәlәfi itirmәyәk. Dәyәr isә vәkilin müstәqilliyi vә insan hüquqlarına olan hörmәtdir. Tәşkilatçılara müjafata görә tәşәkkür edirәm".

Tәdbirin digәr iştirakçıları Yalçın İmanovun peşәkar vә şәxsi keyfiyyәtlәrdәn danışaraq, Hәrәkatın seçimini uğurlu adlandırıblar.

Qeyd edәk ki, D18 Hәrәkatı İlin Cümhuriyyәtçisi mükafatı 2014-cü ildә tәsis edib. Әvvәlki illәrdә mükafat İlqar Mәmmәdova, İntiqam Әliyevә, Seymur Hәziyә, İlkin Rüstәmzadәyә vә Gözәl Bayramlıya verilmişdir.

Rəy yaz

Cəmiyyət

Taksi sayı azaldılır, bəs köhnə taksiçilər nə ilə dolanacaqlar? – Rauf Ağamirzəyev Çətin sualdaBizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti