Мятбуат-Мониторинг - 20.06.13

  Рясми вя игтидарйюнлц гязетляр дювлят башчысы Илщам Ялийевин Эоранбой районунун сосиал-игтисади инкишафы цчцн 1 милйон манат вясаит айырмасы щагда сярянжамынын мятнини йайыблар.

  Бундан ялавя, бу гязетлярдя етираз електоратынын бирлийи олан Милли Шура, “Фреедом Щоусе” вя “Щуман Риэщтс Wатжщ” бейнялхалг щцгуг-мцдафия тяшкилатлары бющтан вя тящгирляря мяруз галыб.  

  “Азадлыг” гязети щябсдя олан кечмиш сящиййя назири Яли Инсановун йайдыьы Милли Шурайа дястяк бяйанаты щагда хябяри юн сящифяйя чыхарыб

  Юлкянин протест електоратыны юз ятрафында бирляшдирян Милли Шуранын илк сессийасынын ийунун 21-дя Мцсават Партийасынын гярарэащында кечирилмяси щагда гярар гябул едилиб. Рцстям Ибращимбяйовун намизядлйинин Милли Шуранын сабащкы сессийасынын эцндялийиндян чыхарылмасы щагда игтидара баьлы сайтларын йайдыглары хябярляри гязет “игтидарын Милли Шура истерикасы” кими дяйярляндирир.

  Инсан щагларынын дурумуна эюря “Фреедом Щоусе” тяшкилатынын  Азярбайжана олан тянгидляриня щцгуг мцдафиячиси Новелла Жяфяроьлунун етиразына Мцсават Партийасынын башганы Иса Гямбяр “тяжрцбяли щцгуг мцдафиячисиндян мясяляляря даща принсипиал мювге эюзлядийи” бяйанатыны сясляндириб.

  Нахчыван башчысы Васиф Талыбовун бизнес ортаьы олан тцркийяли иш адамы Емин Ужар Нахчывандакы ширкятляря террорчу-ПКК тяшкилаты иля ялагяляри олан кцрдляри жялб етдийи билдирилир.

  

  “Зеркало” Иранда рящбярлийин дяйишмясиля Иран сийасятиня “Азярбайжан вя диэяр дювлятлярин мцнасибятлярдя ящямиййятли дяйишиклик эюзлянтиляри ясаслыдырмы? мювгейини ифадя едир.

  Гязет рясми сянядлярля артыг Азярбайжан яразиси сайылан Храхоба вя Урйаноба яразиляринин Даьыстана гайтарылмасы тялябиля сепаратчы “Садвал” тяшкилатынын ийунун 29-да Русийанын бязи шящярляриндя аксийа кечирмяк гярарыны “сепаратчыларын йеня суйу буландырмасы” адландырыр. 

  “Експресс” Йунаныстанын “ДЕСФА” газ ширкятинин АРДНШ-я 400 милйон авройа сатылажаьыны билдирир.

  Юлкядя тахыл бичини цчцн комбайн чатышмыр, комбайнларын сайы 2,6 дяфя азалыб.

  

  “Ехо” йазыр ки, Бакы метрополитенинин “28 май” стансийасына эиришин баьлы олмасы цзцндян метрополитен щяр ай 10 мин сярнишин итирир. 

      

  “Новое Времйа” бир сыра Гярб дювлятляринин рясми Бакыйа “НАБУЖЖО”да иштирак етмяк мцражиятиня ““НАБУЖЖО”да иштирак явязиня сечкилярин леэитимляшдирилмяси” шярщини верир.

  “Щуман Риэщтс Wатжщ” бейнялхалг мцдафия тяшкилатынын Азярбайжанда инсан щаглары иля баьлы Авропа комиссары Баррозойа мцражятини “щяйяжан тябили чалмасы” сайыр вя “Брцссел жаваб веряжякми?” мювгейини сярэиляйир. 

 

  “Бизим йол” Милли Шуранын цзвц, мцдафия назиринин кечмиш мцавини Иса Садыховун ахтарыша верилмясини “Азярбайжана дюнцшцнцн янэяллянмяси” кими дяйярляндирир.

   “Йени Мцсават” Милли Шуранын цзвц, щазырда Авропада мцщажирятдя олан полковник Иса Садыхова гаршы рясми Бакынын жинайят иши галдырмасыны “Милли Шурайа гаршы репрессийанын башланмасы” сайараг юня чякиб.

  Австрийада Азярбайжан пулунун чап олунмасы цчцн 14 милйон авро рцшвят галмагалына эюря Австирйа Мяркязи Банкынын витсе-губернатору Волфганг Дукатсек вязифясиндяын азад едилиб.

  Эядябяйин Сейидляр кянд сакини,  Гарабаь ялили торпаг проблемиля баьлы мцражиятляр цнванладыьы цчцн Ижра Щакимиййяти рящбярлийи ялилин бажыларыны эежя иля оьурлатдырыб вя шикайятляр давам едяжяйи щалда бажыларынын видеоларыны йайажаьы иля щядяляйиб.

     

 

Rəy yaz

Siyasət

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti