Adam kimi adam - İsaxan Aşurov
“Cənab Ümummmilli lider! Oguz rayonunda sizin adınıza olan prospektlə N.Nərimanov adına  küçənin kəsişməsində yerləşən məhkəmədə olduq. Məhkəmə sizin tapşırıqlarınıza sadiq qalaraq, hər zaman oldugu kimi, yenə də ədaələtsiz  qərarla qurdugunuz rejimin dayaqlarını möhkəmləndirdi.
Məruzə etdi, Vəkil İsaxan Aşurov”.
 
Bu gün nəhəng kişinin – vəkil İsaxan Aşurovun vəfatının ildömüdür. Mən 3 il  İsaxan bəyin köməkçisi olmuşam. Ancaq Şef mənim üçün, sadəcə Azərbaycanın savadlı, tanınmış vəkili deyildi. Baxmayaraq ki, İsaxan bəyin əksər müdafiə çıxışlarının  mətni "hüquq doktorlugu" işidir.   Şef  hərhərtərəfli adam idi: möhkəm dost, ləyaqətli insan, əsl Demokrat.
 
Ləyaqət sözü İsaxan Aşurov üçün sehrli söz idi.
Müsavatın qərargahında Şirməmməd Hüseynovun  80 illik yubileyini qeyd edirdik (səhv etmirəmsə, 2004-cü il idi). Orda Ləyaqət prinsipi ilə baglı İsa bəyin təbrik nitqi (bəzi insanların hansısa yaşda ləyaqətini itirməsi haqda) olmuşdu. Təxminən bir il sonra Oğuz rayonuna bir məhkəmə işinə gedərkən bunu xatırlatdı və dedi: “Şef, sənə bir dost, lap elə keçmiş Polis rəisi kimi J qarantiya verirəm ki,  biz – Hikmət, İsa,  Zamin, bir də mən ləyaqətimizi itirmədən öləcəyik”.
İsaxan bəyi yaxından tanıyanların, yəqin ki, onunla baglı bir çox xoş xatirələri var. Yuxarıda qeyd etdiyim, Oguz rayonundakı məhkəmədən qayıdarkən  xatırladıqca güldüyüm xatirə kimi...
Məhkəməni uduzduq. Məhkəmə hakimi hər zamankı kimi haqsızlıq etmişdi. Qayıdanda Oguzun mərkəzindəki dairəni keçərkən dayandıq.  Dairənin kənarında Heydər Əliyevin böyuk bir posteri vardı. İsaxan bəy hərbi yerişlə yeriyərəyək, posterin önündə dayandı və başladı: “Cənab Ümummilli lider! Oguz rayonunda sizin adınıza olan prospektlə N.Nərimanov adına  küçənin kəsişməsində yerləşən məhkəmədə olduq. Məhkəmə sizin tapşırıqlarınıza sadiq qalaraq, hər zaman oldugu kimi,  yenə də ədaələtsiz bir qərarla qurdugunuz rejimin dayaqlarını möhkəmləndirdi.
Məruzə etdi, Vəkil İsaxan Aşurov”
 
 
“Əziz Həm­və­tən­lər!
 
Möv­cud re­ji­min 12 il­lik ha­ki­miy­yə­ti döv­rün­də Azər­bay­can bir­par­ti­ya­lı, rüş­vət­xor dik­ta­tu­ra­ya çev­ri­lib. Be­lə şə­ra­it­də yal­nız na­mus, vicdan və ləyaqət his­si­ni itir­dik­dən son­ra di­lsiz-ağız­sız məx­luq ki­mi ya­şa­maq müm­kün­dür. Bə­zən isə heç bu da kö­mək et­mir.
Bu gün mil­lə­ti­miz iki­yə bö­lü­nüb. Bugün­kü Azər­bay­can – “Bir Döv­lət, iki Mil­lət­dir!”­ Biz bi­rin­ci və ikin­ci növ adam­la­ra bö­lün­mü­şük: öl­kə­ni ələ ke­çi­rmiş bir ovuc pul və hakimiyyət hərisi və bö­yük ək­sə­riy­yət olan biz­lər – haq­sız-hü­quq­suz, im­kan­sız və gə­lə­cə­yə ümid­siz in­san­lar. Bi­rin­ci­lər öl­kə­ni ta­la­ma­ğa, və­tən­daş­la­rı al­çalt­ma­ğa da­vam edir. Niy­yət­lə­ri – bi­zi kö­lə et­mək­dir, öv­lad­la­rı­mı­zı isə gə­lə­cək­də on­la­rın öv­lad­la­rı­nın kö­lə­lə­ri­nə çe­vir­mək­di.
Biz ha­mı­mız bu­na son 12 il­də əmin ol­duq. Bu dövr­də biz bir döv­lət­də iki mil­lət ki­mi ya­şa­dıq; on­lar ora­da – yu­xa­rı­da, biz isə bu­ra­da – aşa­ğı­da! Və on­lar is­tə­yir­lər ki, bu və­ziy­yət əbə­di da­vam et­sin...
 
Bu isə İsaxan bəyin 2005-ci il parlament seçkilərində namizəd oldugu Qazax seçki dairəsindən seçicilərlə görüşündəki çıxışının bir hissəsidir. Bu mətn “Azadlıq” blokunun platformasından götürülüb. İsaxan bəydən başqa, heç kim bu ifadələri öz tabligat çıxışına salmadı...

Rəy yaz

Söz istəyirəm

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti