ADA Universitetinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə "Azərbaycan" qəzetinin (1918-1920) bir toplusu nəşr olundu

Bakı/22.07.21/Turan:  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) kolleksiyası ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına transliterasiya olunaraq (köçürülǝrǝk), lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşr olunub.

Bu xüsusi nǝşrdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetinin seçilmiş on nömrǝsinin transliterasiyası tǝqdim olunur. Seçilmiş nömrǝlǝrin transliterasiyası ǝsnasında qǝzetin dili vǝ imla xüsusiyyǝtlǝri qorunmuş, qǝzetin orijinal tǝrtibatına riayǝt edilmişdir. Transliterasiya edilmiş nüsxǝlǝr, orijinal nüsxǝlǝrin surǝtlǝriylǝ birgǝ tǝqdim olunur. Xüsusi nǝşrǝ daxil edilǝn nömrǝlǝrin seçimindǝ qǝzetin sǝhifǝ sayı vǝ tǝrtibatı baxımından müxtǝliflik ǝks olunmuşdur.

ADA-nın rektoru Hafiz Paşayev oxuculara müraciətində “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki materiallar Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin bilavasitǝ tarixini əks etdirdiyini qeyd edir. Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ Azǝrbaycan Hökumǝtinin qǝrarları, Parlament üzvlǝrinin çıxışları, paytaxtda vǝ bölgǝlǝrdǝ baş verǝn hadisǝlǝrin tǝfǝrrüatları, müxtǝlif tǝhlillǝr, xatirǝlǝr öz ǝksini tapıb. Günümüzdǝ xüsusi ǝhǝmiyyǝt kǝsb edǝn Qarabağ, Zǝngǝzur bölgǝlǝrinǝ dair materiallar oxucularda böyük maraq doğuracaqdır.  

Elǝcǝ dǝ, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin xarici dövlǝtlǝrlǝ münasibǝtlǝri, dövrün ab-havası müfǝssǝl şǝkildǝ qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ ǝks olunub. Ümumiyyǝtlǝ bu qǝzetin transliterasiyası Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti tarixşünaslığında yeni bir sǝhifǝ açacaq vǝ gǝlǝcǝk tǝdqiqatlar üçün mühüm stimul olacaqdır.

İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında tǝxminǝn 450 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur.

Transliterasiya filologiya elmləri doktoru Mehdi Gəncəli, filoloq Azad Ağaoğlu tərəfindən həyata keçirilib. Nəşrin elmi redaktoru akademik Teymur Kərimlidir.

Layihə üzərində iş davam edir.—0—

Rəy yaz

Cəmiyyət

Navalnının ölümü dünyada hansı daşları tərpədəcək? – Rauf Mirqədirov Çətin sualdaInvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti