Azərbaycan dili qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğunlaşdırılacaq

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nı təsdiqləyib.

Proqramda məqsəd Azərbaycan dili-nin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının artırılmasını, Azərbaycan dilinin qlo-bal-laşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsini, ölkədə dilçilik araş-dır-ma-la-rının əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasını, dilçiliyin aparıcı istiqamətlərində fun-da-men--tal və tətbiqi tədqiqatları-n inkişafına yönəldilmiş yaradıcılıq səylərinin birləş-di-ril--məsini və dilçiliyin müasir cəmiyyətin aktual problemləri ilə əlaqələndirilməsini tə-min etməkdir.

Proqram çərçivəsində Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun inkişafı-, qorunması, elektron məkanda daha geniş istifadəsi və ölkədə dilçiliyin in-ki-şaf etdirilməsi mexanizminin yaradılması; dilçilik sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasının təkmilləşdirilməsi; dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla, elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; dilçilik sahəsində dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;  dilin inkişafı və tədrisi məsələlərinin uzlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi; dilçi alimlərin müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının yaradılmasında iştirakının təmin edilməsi; dil (ədəbi dil) və mədəniyyət tarixinin daha əsaslı tədqiqini təmin etmək üçün qədim dillərin tarixinin öyrənilməsi; dilin inkişafını və ədəbi dil normalarının qorunmasını təmin edən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi;  dil və nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsi nəzərdə tutulur.

Həmçinin  Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin və qrammatik normalarının sistemləşdirilməsi;  Azərbaycanda dil situasiyalarının və dil əlaqələrinin öyrənilməsi;

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı, tədrisi, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, qram-ma-tik quruluşunun qorunması, söz yaradıcılığı prosesinə nəzarətin gücləndirilməsi və nitq mədəniyyəti sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi; mətbuat orqanlarında, televiziya və radio kanallarında, internet resurslarında və sosial şəbəkələrdə ədəbi dil normalarının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi; elmi, bədii və publisistik əsərlərin orijinaldan tərcüməsi, eləcə də filmlərin dublyajı sahəsində qüsurların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin müəy-yən-ləş-di-ri-lməsi;  reklam, afişa və elanlarda ədəbi dil normalarının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün yollar müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.-06D-

 

Rəy yaz

Cəmiyyət

İran Prezidentinin həlak olduğu hadisə Azərbaycan- İran münasibətlərinə təsir edə bilərmi? – Nəsimi Məmmədli Çətin sualdaBizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti